Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır.

Eğitim Süresi : 1 gün 

Eğitim Yeri : İlgili Firmada Yapılacaktır.

Sertifika: Katılımcı Belgesi

Eğitmenler :

Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal

Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal

7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmiş olup, bu Kanun kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yasal yükümlülükleri belirlenmiştir. Yasal yükümlülüklerin ihlali halinde ise maddi ve manevi tazminat taleplerinin yanı sıra hapis cezası ve idari para cezaları ile karşılaşılabilmektedir. Bu kapsamda, işverenlerin işledikleri işçi verileri ile müşteri verisi işleyen işletmeler bakımından Verbis’e kayıt yükümlülüğü olsun yahut olmasın Kanun’a uyum zorunluluğu söz konusudur. Eğitimde amaçlanan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecine ilişkin hukuki alt yapının oluşturulmasında gerekli bilgilerin edinilmesidir.

GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Kavramlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı, Kapsamı Ve Getirdiği Yenilikler

Kişisel Veri Kavramı Ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Ayrımı

İlgili Kişi Kavramı

Veri Sorumlusu Kavramı

Veri İşleme Kavramı (Veri işleme kapsamına giren faaliyetler)

Veri İşleyen Kavramı

Veri Kayıt Sistemi Kavramı

Veri Sorumluları Sicili (Verbis) ve Kayıt Yükümlüleri

Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

İlgili Kişinin Açık Rızası

İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgilinin ya da Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması

Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması

Veri İşleyenin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

Kişisel Verinin İlgili Tarafından Alenileştirilmiş Olması 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Gerekli Olması

Veri İşleyenin Üstün Meşru Menfaatinin Bulunması

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Bakımından Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Gereken İlkeler ve Alınması Gereken Önlemler

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Belirli, Açık ve Meşru Amaçla İşleme

Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Mevzuatta Öngörülen ve İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Veri Güvenliği İlkesi

İlgili Kişinin Hakları ve Başvurabileceği Hukuki İmkanlar

Veri Sorumlusunun Yasal Yükümlülükleri

İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşe Alım Sırasında

İşverenin Soru Sorma Hakkı ve Sınırları

İşverenin Üçüncü Kişilerden Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları

Test Uygulamaları

İş İlişkisi Sürecinde

İşyerinde Giriş-Çıkış Kontrolü Yapılması

İşyerinde Arama Yapılması

İşyerinin İzlenmesi ve Gözetlenmesi

İşçinin Elektronik Ortamda İzlenmesi

İşçinin İletişiminin İzlenmesi ve Görsel Olarak Gözetlenmesi

Personel Özlük Dosyaları Bakımından Kanuna Uyum Sağlanması

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sözleşme İlişkisi Sona Erdikten Sonra Kişisel Verilerin İşlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

İhlal Durumunda İşçinin Hakları

Kişisel verileri işleme sebebiyle veri sorumlusu sıfatına sahip olan kimseler, yöneticiler, insan kaynakları ve müşteri temsilciliği departman yönetici ve çalışanları, hukukçular

Eğitim 1 gün olarak verilecektir.

Eğitimle beraber uygulama istenirse süre ve içerik değişecektir.

Eğitim ücreti için teklif isteyiniz.